Opis miejsca

Opis miejsca, warunków lokalowych oraz wyposażenia placówki

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie zwana dalej Poradnią jest niepubliczną poradnią psychologiczną-pedagogiczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2011 nr 205 poz.1206.) i innych przepisów.
  2. Poradnia dysponuje środkami niezbędnymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju oraz do realizowania zadań określonych w statucie poradni, między innymi są to: testy psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zakresu pomiaru i oceny gotowości szkolnej, trudności w nauce, poradnictwa szkolnego, zaburzeń w rozwoju, jak i oceny potrzeby pomocy psychologicznej; narzędzia niezbędne do diagnozy i terapii logopedycznej, lustro, pomoce logopedyczne; narzędzia pracy doradcy zawodowego, w tym testy predyspozycji zawodowych; inne narzędzia wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju oraz zajęcia terapeutyczne z pedagogami (książki dydaktyczne, gry, tablice, wszelkie przybory plastyczne; komputer z oprogramowaniem, oraz dostępem do internetu, drukarka, skaner).
  3. Warunki lokalowe Poradni spełniają normy bhp oraz ppoż. zgodnie z odrębnymi przepisami.